+47 55 20 71 90
English

 

Ledig stilling som Prosjektleder CDB-rengjøring

Vi søker etter en erfaren prosjektleder innen CDB-rengjøring, for spennende og utfordrende jobb ved et av de større verftene i Korea. Prosjektlederen vil være ansvarlig for et prosjektteam, og vil også opptre som selskapets representant ovenfor kunden.

Arbeidsoppgaver:

·       Følge opp HMS/KS-arbeidet i planlegging og utførelse av oppdrag

·       Utegående og delta aktivt i utførelse av prosjekt

·       Oppfølgning av kvalitetsavvik, HMS hendelser

·       Ansvarlig for prosjektdokumentasjon

·       Planlegging og arbeidsforberedelser som for eksempel tegningsunderlag, beregninger ol.

·       Rapportering internt og til kunde.

 

Kvalifikasjoner :

–        Evne til å lede prosjekter, og erfaring med prosjektledelse

–        Kunnskap og erfaring med CDB-rengjøring(krav)

–        Erfaring med nybygg rigg

–        Gode kommunikasjonsevner

–        Løsningsorientert personlighet

–        Flytende engelsk skriftlig og muntlig

 

Dette er en ledende stilling, med krav til kommunikasjonsevner, gjennomføringsevne og ledelseserfaring.

KTV Group har via det webbaserte kvalitetsystemet BlueTag, en software som kanskje er et av verdens beste verktøy for å oppnå alt dette. Jobbene planlegges med antall timer, metode og klare retningslinjer for innkjøp. Prosjektlederne vil få automatiske varsler hvis et prosjekt er ute av kontroll, og vil derfor kunne enkelt styre prosjektene.

Er du en som har erfaringen og som ønsker å bli en prosjektleder hos oss?
Send CV og søknad til post@ktvgroup.no. Merk e-posten med: Søknad prosjektleder CDB.

Project manager CDB cleaning

We are looking for an experienced project manager within CDB-cleaning, for exciting and challenging job at one of the major shipyards in Korea. The project manager will be responsible for leading a project team, and will also act as the company representative for the customer.

Responsibilities:

·       Follow up HSE / QA work in planning and execution of projects

·       Participate actively in project execution

·       Monitoring of quality deviations, HSE incidents

·       Responsible for project documentation

·       Planning and preparation of work, such as drawings, calculations, etc.

·       Reporting internally and to the customer.

 

Qualifications:

– Ability to lead, and experienced with project management

– Knowledge and experience with CDB cleaning

– Experience with new constructions rig

– Good communication skills

– Solution oriented

– Fluent in English written and spoken

 

This is a managerial position, with demands for communication skills, capability and leadership experience.

KTV Group uses the web-based quality system BlueTag, a software which is perhaps one of the best tools to accomplish all responsibility in a project manager position. The jobs are planned by the number of hours, methods and clear guidelines for procurement. The project managers will get automatic alerts if a project is out of control and will therefore be able to easily manage  projects.

Are you someone who has experience and who wish to become a project manager with us?
Send resume and CV to post@ktvgroup.no. Mark e-mail with: Application project manager CDB cleaning.

 


 

Andre ledige stillinger
Har du noe spesielt å tilby, har unik erfaring, du er spesielt kurset eller har en unik utdannelse?
Alle generelle henvendelser om ledige stillinger må sendes til vår e-postkonto: post@ktvgroup.no

Other vacancies
Do you have something special to offer, do you have any special courses or do you have an unique education?
All general inquiries regarding vacancies must go to our e-mail address post@ktvgroup.no

 

Kontakt KTV Group!