Leverandørbetingelser

Leverandør skal gjennomføre Leveransen med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje.

Leveransen skal være i overensstemmelse med kravene i kontrakten / bestillingen, og skal oppfylle alle krav til art, mengde, kvalitet, egenskaper og innpakning som følger av kontrakten / bestillingen.

Leveransen skal være egnet for det tiltenkte formål og være fri for rettslige mangler av alle slag.

Leveransen skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og være fagmessig utført, dokumentert og/eller kontrollert av kvalifisert og autorisert personell der dette kreves.

Leverandør som utfører tjenester skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med gjennomføring av Leveransen, og skal på Kundens anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger.

Ved endringer i lover, forskrifter og offentlige bestemmelser som får betydning for Leveransen og som trer i kraft før avtalt levering skal finne sted, er Leverandør forpliktet til å utføre endringsarbeid i henhold til disse.

Leverandør skal ikke overlate vesentlige deler av Leveransen til underleverandører uten kundens skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter avtalen.

Kunden skal ikke anses som arbeidsgiver for leverandørs personell selv om slikt personell utfører tjenester i samarbeid med kunden. Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten.

Dersom Leveransen ikke er i henhold til Kundens krav, skal Kunden så raskt som mulig skriftlig varsle Leverandør om at Leveransen ikke er akseptert, samt årsaken til dette. KTV Group AS har utarbeidet en HMS/miljø/kvalitetspolitikk og målsetning som finnes på vår hjemmeside i Kvalitetshåndboken, eller den blir sendt til leverandør etter ønske. Vi vil foretrekke leverandører som oppfyller de samme krav til overordnet HMS policy og samfunnsansvar som oss.

Leverandør er ansvarlig for at fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis og sertifikater e.l. som er nødvendig for gjennomføring av leveransen. Kunden har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger.

Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser.

Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes. Kunden kan gjennom skriftlig varsel avbestille leverandørens tjeneste helt eller delvis med umiddelbar virkning. Kunden kan gjennom skriftlig varsel kreve utsettelse av tjenesten som leverandøren yter, samt regulere virkningen av slik utsettelse.

Tilleggsarbeid/annet utover kundens forståelse av tjenesten: Leverandør er pliktig til tydelig å informere om kostnader som ikke kan oppfattes som naturlig for kunde når bestillingen gjøres. Leverandør har ikke mulighet til å fakturere kunde for kostnader som ikke er avklart eller forstått for kunde. Et eksempel kan være der kunde ber om en tilpasning av produkt/tjeneste. Leverandør er da pliktig til å opplyse om eventuelle kostnader. Velger leverandør å utføre tjenesten/tilpasningen uten å informere om eventuelle kostnader i forkant, kan kunde velge å ikke betale for tjenesten.

Fakturering fra leverandør skal kun skje ved EHF, eller opplasting av faktura til vårt kvalitetssystem BlueTag. KTV Group godtar kun faktura fra leverandører som er registrert som levrandør med inngått leverandøravtale. Link til registreringsskjema for leverandører, blir tilsendt per e-post ved første bestilling til leverandør. I samme e-post får leverandøren informasjon om hvordan sending av faktura på EHF alternativt opplasting av faktura skal foregå.

Faktura sendt fra leverandører som ikke har registrert seg i vårt system, vil bli avvist. Faktura fra leverandør må være mottatt senest 30 dager etter utførelse av oppdraget. KTV Group AS forholder seg retten til å bare betale deler av faktura om faktura sendes senere enn 2 måneder etter utførelse/leveranse.

KTV Group aksepterer ikke rentenota eller purregebyr på summer under kr 180,-

Leverandøren er pålagt å behandle opplysninger om Kunden og Kundens virksomhet konfidensielt, også etter at avtaleforholdet opphører.

I tvister skal Nordhordland tingrett/Bergen forliksråd være verneting for partene. Leverandør aksepterer med dette at de ikke benytter mulighet for og sende konkursvarsel som innkrevingsmetode uten dette har passert via forliksråd/tingrett som første instans.

Leverandør er pliktig til å levere det som avtales. Dette gjelder også muntlige avtaler.

Når leveransen, eller deler av leveransen, faktureres etter faktisk medgått tid, skal Leverandørens personell daglig fylle ut timelister. Dersom timelisten signeres av representant for kunden, er signaturen kun en bekreftelse av arbeidet tid i forbindelse med kontrakten, og innebærer ikke en godkjenning av kostnad.

Ved leie av utstyr/maskiner bærer ikke KTV Group ansvar for hendelser der utstyr kommer bort under transport. Leietiden beregnes fra faktisk leie og ikke i tilfeller der transportør uten KTV Group sin kontroll mister varen eller den blir forsinket under transport.

Bestillinger/kjøp som innebærer bindingstid aksepteres bare ved godkjenning av Daglig Leder. Leverandør er ansvarlig for å sjekke at bestilling er signert av person med prokura innehaver for selskapet.