Ny 10 års vedlikeholdsavtale til KTV Group

Sameiet Bjerknes Plass i Bergen valgte KTV Group for langsiktig avtale på fasade- og vindusvask. Sameiet ønsker å holde fasadene rene uten potensielle skader fra tradisjonell høytrykksspyling.

For fasadevask vil SelfCleaner-metoden i kombinasjon med KTV Working Drone benyttes. For vindusvask vil rent vann-metoden benyttes, hvor dronen bruker et rent vann-system med spesialdyser, filter, trykk og varme for å kunne vaske uten mekanisk eller fysisk berøring.

Vedlikeholdsavtalen gjør at byggene i sameiet vedlikeholdes uten skader fra høytrykk. KTV Working Drone løser jobben på en svært effektiv måte, og man slipper lifter og fasadeklatrere.

KTV Group står bak utviklingen av både KTV Working Drone, Selfcleaner-metoden for fasadevask og rent vann-metoden for vindusvask.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

New 10-year maintenance agreement for KTV Group.

The Bjerknes Plass joint ownership in Bergen has chosen KTV Group for a long-term agreement for facade and window cleaning. The joint ownership wishes to keep the facades clean without potential damage from traditional high-pressure cleaning.

For facade cleaning, the SelfCleaner method will be used in combination with KTV Working Drone. For window cleaning, the pure water method will be used, where the drone uses a clean water system with special nozzles, filters, pressure, and heat to clean without mechanical or physical contact.

The maintenance agreement ensures that the buildings in the joint ownership are maintained without damage from traditional high pressure cleaning. The KTV Working Drone solves the job in a very efficient way, and there is no need for lifts or facade climbers.

KTV Group is behind the development of KTV Working Drone, the SelfCleaner method for facade cleaning, and the pure water method for window cleaning.

KTV Group has more than 30 years of experience and is ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search