Seier til KTV Group i Bergen Tingrett

norgeslover

Bergen Tingrett avsa dom 23.11.2015 der 3 tidligere ansatte dømmes til å betale sin tidligere arbeidsgiver KTV Group kr 390 000 for brudd på konkurranseklausul. De tre dømte, som alle hadde betrodde stillinger i KTV Group, er eierne bak selskapet NIRO Gruppen AS. 

Daglig leder i KTV Group Kennet Nilsen, legger ikke skjul på at dette er en svært viktig sak for KTV Group.

Når oljekrisen satt inn i 2013/2014 ble KTV Group som mange andre, rammet av de store endringene i offshoremarkedet. KTV Group måtte ta grep og gjøre tiltak for å redde driften. Flere av de ansatte sykemeldte seg i begynnelsen av 2014. Kort tid etter sykemeldingene, startet flere av de samme personene opp selskap som gikk i direkte konkurranse med KTV Group.

De 3 tidligere ansatte som nå ble dømt for brudd på konkurranseklausulen, startet selskapet NIRO Gruppen AS. Dette selskapet henvendte seg etterhvert direkte til KTV Groups kunder og kontakter. Beviser lagt frem i retten viser at selskapet ble stiftet før arbeidsforholdet til KTV Group AS var endelig avsluttet.

Dette ble gjort på en helt feil måte av de domfelte sier Kennet Nilsen. Hadde de opptrådt rederlig kunne alt dette vært unngått. Man må ta til motmæle når bedriften opplever at ansatte som man har bygget opp, både kunnskaps- og erfaringsmessig opererer i strid med inngåtte avtaler. Jeg vil hevde at ingen ville godtatt at tidligere betrodde ansatte, bruker sine ervervede kunnskaper og kontakter, og bare sitter å ser på at egen bedrift blir skadelidende. Det er derfor med stor tilfredshet jeg ser at retten forholder seg til fakta og bevisføring i saken.

De dømte har også stått frem i media med Bergens Tidende i spissen, og rettet kraftige beskyldninger mot KTV Group  og Kennet Nilsen. Vi er på bakgrunn av disse beskyldningene spesielt glad for at tingretten kom til at KTV Group AS ikke hadde gitt de 3 tidligere ansatte noen rimelig grunn for å slutte og starte konkurrerende virksomhet i strid med konkurranseklausulen. Den feilaktige fremstillingen i media ble fra vår side møtt med grundig bevisførsel og saklig argumentasjon. Nilsen har merket fiendtlige holdninger både privat og forretningsmessig etter oppslagene i media. Det er derfor spesielt tilfredsstillende at det tilbakevises at KTV Group AS har misligholdt sine forpliktelser. Vi håper selvsagt at både kunder og samarbeidspartnere merker seg dette.

KTV Group ble startet alene av Kennet Nilsen i 1992. Ved å låne 50 tusen til startkapital, skapte han et nytt marked basert på profesjonelle tjenester med høytrykksspyling. Først etter tre år, hadde han bygget opp bedriften nok til å kunne ansette en person. Jeg startet med to tomme hender, skapte mitt eget kundegrunnlag og bygget opp bedriften med godt gammeldags skikkelig hardt arbeid. Jeg måtte slite for hver kunde og for hver krone som ble tjent.

Kennet Nilsen mener at dette er et eksempel på hvor sårbar en liten bedrift er, når flere ansatte med går sammen for å starte konkurrerende virksomhet der tidligere arbeidsgivers kunder og kontakter er i målgruppen. Dette er en stor utfordring for alle gründerselskaper i Norge.

KTV Group har alltid satset mye på sine ansatte, og involvert alle i driften på en måte svært få andre bedrifter gjør. Jeg mener det er viktig å involvere ansatte i driften på denne måten. Man styrker ansvarsfølelsen og gir alle en følelse av at man er med å bygge opp noe. Dessverre slår imidlertid dette skarpt tilbake hvis de ansatte bryter med den tillit de er blitt vist.  Dommen er ikke rettskraftig, men om den blir stående håper Nilsen virkelig at den kan være til hjelp for andre bedrifter i samme situasjon.

Seriegründeren lever etter regelen at ærlighet og hard arbeid skal belønnes. Brudd på avtaler skal ikke lønne seg.  Jeg føler det er min plikt å forsøke å videreføre dette til mine ansatte også.

Mange bukker under når man blir utsatt for et press fra media og ryktespredning av slike dimensjoner som Nilsen og KTV Group har blitt utsatt for. Jeg har blitt utsatt for det meste, sier Nilsen. Jeg følger imidlertid mine moralske prinsipper, og jeg vil aldri bukke under for press eller være redd for å bli upopulær.

Om dette er prisen å betale for å lære opp neste generasjon, tar jeg gjerne oppgaven avslutter Kennet Nilsen i KTV Group.

Dommen er enda ikke rettskraftig, og det er uavklart om de 3 som ble dømt til å betale erstatning vil anke.