Stort oppdrag på dronevask av bydelen Værste i Fredrikstad

KTV Group Øst fikk oppdraget med å vaske alle vinduer, persienner og fasader med drone for bydelen Værste i Fredrikstad. Værste er et tidligere industriområde som er blitt omgjort til en ny bydel i med næring og boliger, og området er fortsatt under utvikling.

KTV Group skal vaske alle næringsbygg som forvaltes av Værste AS og omfanget på ca 25 000 kvm fasade gjør dette til det største enkeltoppdraget for fasadevask i KTV Group sin historie.

Arbeidet er godt i gang og pågår over 5 uker. Oppdraget utføres med KTV Working Drone for å sikre effektiv fremdrift.

Vi benytter skånsomme metoder når vi vasker byggenes overflater, og arbeidet utføres uten risiko for skader som fra tradisjonell høytrykksspyling. For fasadevask benytter vi SelfCleaner-metoden, og for vindusvask benyttes rent-vann metoden. Begge metodene er utviklet av KTV Group og utføres uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden og er også sikrere for omgivelsene rundt arbeidsområdene.

Med over 33 års erfaring og 7 års utvikling har KTV Group med KTV Working Drone utviklet unike og svært effektive rengjøringsmetoder og arbeidsprosesser som muliggjør bruk av droner til fasade- og vindusvask.

KTV Group er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Large Drone Cleaning Project in the Værste District of Fredrikstad.

KTV Group Øst has been awarded the contract to clean all windows, blinds, and facades using drones in the Værste district of Fredrikstad. Værste is a former industrial area that has been transformed into a new district with commercial and residential properties, and the area is still under development.

KTV Group will clean all commercial buildings managed by Værste AS, and the scope of approximately 25,000 square meters of facade makes this the largest single facade cleaning project in KTV Group’s history.

The work is well underway and will take place over 5 weeks. The project is being carried out with the KTV Working Drone to ensure efficient progress.

We use gentle methods when cleaning the building surfaces, and the work is performed without the risk of damage that can occur with traditional high-pressure washing. For facade cleaning, we use the SelfCleaner method, and for window cleaning, we use the pure-water method. Both methods were developed by KTV Group and are carried out without the traditional HSE challenges associated with working at heights, and they are also safer for the surroundings around the work areas.

With over 33 years of experience and 7 years of development, KTV Group, with the KTV Working Drone, has developed unique and highly effective cleaning methods and work processes that enable the use of drones for facade and window cleaning.

KTV Group is certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search